Kian me­nes­tystä Eu­roo­pas­sa on sii­vittänyt vuon­na 2006 avat­tu Slo­va­kian teh­das, joka val­mis­taa noin 350 000 au­toa vuo­des­sa. Val­ta­va, 1 653 000 neliömet­riä käsittävä teh­da­sa­lue vas­taa pin­ta-alal­taan 238 fu­tis­kenttää. Teh­taal­ta lähtee joka päivä kak­si ju­naa ja noin 90 rek­kaa, jot­ka kul­jet­ta­vat sa­to­ja au­to­ja Eu­roo­pan mark­ki­noil­le.

Kian Eu­roo­pan teh­das si­jait­see Zi­li­nan kau­pun­gis­sa, noin 200 ki­lo­met­riä Bra­tis­la­vas­ta koil­li­seen. Noin 85 000 asuk­kaan, Váhjoen laak­sos­sa si­jait­se­van kau­pun­gin yl­peys on au­to­teh­taan lisäksi jal­ka­pal­lo­jouk­kue MŠK Zi­li­na, joka on voit­ta­nut Slo­va­kian mes­ta­ruu­den seit­semän ker­taa. Onpa jouk­kue yltänyt vuon­na 2010 jopa Mes­ta­rien lii­gan loh­ko­vai­hee­seen, mut­ta se on jo toi­nen ta­ri­na.

Juhlapäivä

Pääsim­me tu­tus­tu­maan teh­taal­le mar­ras­kuun puolivälissä, jol­loin Zi­li­nas­sa käyn­nis­tyi täysin uu­den ProCeed-mal­lin tuo­tan­to. Työt eivät pysähty­neet edes juh­la­pu­hei­den ai­ka­na. Val­mii­ta au­to­ja rul­la­si lin­jas­tol­ta ta­sai­seen tah­tiin ulos, kun ProCee­din tuo­tan­non avaus­se­re­mo­niat oli­vat käyn­nissä.

Sil­miin­pistävää teh­taal­la on järjes­tys. Kaik­ki toi­mii kel­lon­tar­kas­ti. Kun esi­mer­kik­si au­ton kori yh­dis­tetään pro­ses­sis­sa alus­taan, näyttää se suo­ras­taan nau­ret­ta­van hel­pol­ta. Au­to­ja ko­koa­vis­ta työnte­kijöistä puo­les­taan huo­kuu rau­hal­li­suus. Jo­kai­nen lii­ke au­ton ympärillä näyttää har­ki­tul­ta. Kii­reestä ei tun­nu ole­van tie­toa­kaan, vaik­ka lin­jas­to me­nee koko ajan eteenpäin ja seu­raa­vat au­tot jo odot­ta­vat.

Ensimmäiset Suomeen toimitettavat ProCeed-mallit valmistuivat marraskuun lopulla, joten autot saatiin Suomeen hyvissä ajoin ennen 12.-13. tammikuuta pidettävää viikonloppunäyttelyä.

Tuotantoon panostettu

Kia on in­ves­toi­nut yk­sin tänä vuon­na teh­taa­seen 200 mil­joo­naa eu­roa. Lisäksi yli 300 työnte­kijää kävi kou­lu­tuk­ses­sa Etelä-Ko­reas­sa uu­den su­ku­pol­ven Cee­din tuo­tan­toa var­ten.

“Val­mis­te­lut uu­den ProCee­din tuo­tan­nol­le al­koi­vat jo vuo­den 2017 lo­pul­la. Tuo­tan­to­lin­jan työnte­kijämme ovat käyneet läpi mit­ta­van kou­lu­tuk­sen niin Etelä-Ko­reas­sa kuin täällä Zi­li­nas­sa. Tuo­tan­to­lin­jan työnte­kijöiden kou­lu­tuk­set kes­kit­tyivät eri­tyi­ses­ti laa­dun var­mis­ta­mi­seen ja pro­ses­sien jat­ku­vaan ke­hittämi­seen. Val­mis­te­lun ai­ka­na teim­me muu­tok­sia tuo­tan­to­lin­jaam­me esi­mer­kik­si shoo­ting bra­ke -ko­ri­mal­lin mu­ka­naan tuo­mien vaa­ti­mus­ten vuok­si. ProCee­din tuo­tan­non val­mis­te­lu­vai­he ja sen tuo­tan­to ovat tuo­neet meil­le lisää mo­ni­puo­lis­ta tuo­tan­to-osaa­mis­ta”, Kia Mo­tors Slo­va­kian tuo­tan­to­joh­ta­ja Roman Kralovansky ker­too.

Kolmessa vuorossa

Slo­va­kian teh­taal­la työsken­te­lee 3800 työnte­kijää ja se pyörii kol­mes­sa vuo­ros­sa. Se val­mis­taa Cee­din lisäksi Sportage- ja Ven­ga-mal­le­ja.

”Uu­den Kia ProCee­din tuo­tan­non aloi­tus kruu­naa vuo­tem­me. Koko Ceed-mal­li­per­heen tuo­tan­to on nyt käyn­nissä, sa­moin kuin myös uu­dis­tu­neen Spor­ta­gen. Olem­me lisäksi ot­ta­neet on­nis­tu­nees­ti käyttöön uu­den päästöjen vähentämis­tek­no­lo­gian moot­to­reis­sam­me, mikä vähentää selvästi sekä die­sel- että ben­sii­ni­moot­to­rei­den päästöjä ja var­mis­taa Euro 6d TEMP-päästöstan­dar­din täyttämi­sen”, Kia Mo­tor­sin Zi­li­nan tuo­tan­to­lai­tok­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Dae Sik Kim sa­noo.

Myös urheilullisen, 204-hevosvoimaisen Ceed GT:n tuotanto alkanut Slovakiassa. Suomessa Ceed GT esitellään keväällä.

 

Ti­laa My­Kia-uu­tis­kir­je täältä ja voi­ta Kia ProCeed käyttöösi!

Tutustu uuteen ProCeediin täältä.