Euroopassa valmistettu

Kian me­nes­tystä Eu­roo­pas­sa on sii­vittänyt vuon­na 2006 avat­tu Slo­va­kian teh­das, joka val­mis­taa noin 350 000 au­toa vuo­des­sa. Val­ta­va, 1 653 000 neliömet­riä käsittävä teh­da­sa­lue vas­taa pin­ta-alal­taan 238 fu­tis­kenttää. Teh­taal­ta lähtee joka päivä kak­si ju­naa ja noin 90 rek­kaa, jot­ka kul­jet­ta­vat sa­to­ja au­to­ja Eu­roo­pan mark­ki­noil­le. Kian Eu­roo­pan teh­das si­jait­see Zi­li­nan kau­pun­gis­sa, noin 200 ki­lo­met­riä Bra­tis­la­vas­ta koil­li­seen. Noin 85 000 asuk­kaan, … Jatka artikkelin Euroopassa valmistettu lukemista